SELECT imr.modulerelatedno, imr.itemno1 AS item FROM item_module_related AS imr
								   	WHERE imr.partno1 = 2
									AND imr.itemno2 = 10
									AND imr.partno2 = 23
Archeologie in de historische stadskern van Leuven | Nieuws | Erfgoedcel Leuven
  • In Alles
    • In Publicaties
    • In Organisaties
    • In Projecten

Archeologie in de historische stadskern van Leuven

1 april 2016

De ondergrond van de stad Leuven bevat unieke sporen van een rijk archeologisch verleden. Na een openbaar onderzoek is de historische stadskern, samen met 57 andere Vlaamse steden, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones.
De minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed ondertekende deze besluiten op 19 februari 2016. De opname in de vastgestelde inventaris van archeologische zones biedt de garantie dat bij toekomstige stedenbouwkundig vergunningsplichtige ingrepen in de bodem of bij verkavelingsvergunningen met een minimale oppervlakte van 100 m² een archeologisch onderzoek wordt gevoerd en de geschiedenis van de stad verder ontrafeld, verrijkt en aangevuld wordt. Bouwheren en projectontwikkelaars weten bovendien vóór de start van een bouwproject waar ze aan toe zijn op het vlak van archeologie.

Dit heeft vanaf 1 juni 2016 een aantal gevolgen voor bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars. Als je voor een bouwproject een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning nodig hebt, ben je in bepaalde gevallen verplicht om een bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan je vergunningsaanvraag. Die archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor je een erkende archeoloog moet aanstellen. De doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is om te bepalen of er op het terrein al dan niet archeologisch erfgoed aanwezig is en om maatregelen voor te stellen om met het aanwezige erfgoed om te gaan.

Of je als bouwheer vanaf 1 juni 2016 verplicht bent een archeologienota toe te voegen aan je vergunningsaanvraag, is onder meer afhankelijk van de totale oppervlakte van de betrokken percelen en de oppervlakte van de geplande bodemingrepen.

Meer info kan je vinden op deze website

1/1
Leuvens erfgoed, doe mee